صفحه اصلی > اخبار > اخبار صنعتی

ویژگی های ساختاری باتری های لیتیوم آهن فسفات چیست؟

2022-08-18

سمت چپ ازباتری لیتیوم فسفات آهنیک آند متشکل از یک ماده ساختاری الیوین است که با فویل آلومینیومی به باتری متصل می شود. در سمت راست، الکترود منفی باتری متشکل از کربن (گرافیت) است که توسط یک فویل مسی به الکترود منفی باتری متصل می شود. غشای پلیمری است که آند و آند را جدا می کند. لیتیوم می تواند از غشاء عبور کند، الکترون ها نمی توانند. داخل باتری با الکترولیت پر شده است و باتری با یک محفظه فلزی مهر و موم شده است.


شارژ و دشارژ باتری لیتیوم آهن فسفات بین دو فاز LiFePO4 و FePO4 انجام می شود. در طول فرآیند شارژ، عناصر برای تشکیل FePO4 حذف می‌شوند و در طول فرآیند تخلیه، یون‌ها به FePO4 وارد می‌شوند تا LiFePO4 تشکیل شود.


هنگامی که باتری شارژ می شود، عنصر لیتیوم از اسید فسفریک به سطح کریستال حرکت می کند، تحت اثر نیروی میدان الکتریکی وارد الکترولیت می شود، از جداکننده عبور می کند و سپس از طریق کریستال گرافیت به سطح کریستال گرافیت می رود. الکترولیت، و سپس در شبکه گرافیت تعبیه شده است. از طرف دیگر، عناصر از طریق هادی به جمع کننده فویل آلومینیومی از طریق زبانه، ستون آند باتری، مدار خارجی و زبانه کاتد به جمع کننده فویل مسی باتری جریان می یابند.آند، و از طریق هادی به آند گرافیت برای تعادل بار. پس از جدا شدن عنصر لیتیوم از اسید فسفریک، اسید فسفریک به فسفات آهن تبدیل می شود.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept